پلن های قیمت گزاری

چهار بسته طراحی هوشمند برای انتخاب

ابتدایی

ساده ترین پکیج

ریال299

 • ۲ صفحه وب
 • ۱۰ هزار تومان / ماهانه
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۱ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱ حساب ایمیل

تجاری

برای کسب و کارهای کوچک

ریال899

 • ۱۰ صفحه وب
 • ۱۵ هزار تومان / ماهانه
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۲ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱۵ حساب ایمیل

نهایی

پیشرفته

ریال1699

 • ۲۵ Web Pages
 • ۲۰ هزار تومان / ماهانه
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۳ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۴۰ حساب ایمیل