• صنایع تولیدی نیکویی

  شرکتی

 • شرکت تعاونی مهرورزان

  شرکتی

 • گروه صنعتی برق منافی

  فروشگاهی

 • خروش صنعت

  شرکتی

 • ایزوگام گرجی

  شرکتی, فروشگاهی

 • گالری پرده باران

  فروشگاهی

 • فراورده لبنی دوشینه

  شرکتی

 • آموزشگاه زبان شکوه انقلاب

  آموزشی