پایه

برای تازه کارها

ریال۲۹

ماهانه

۱۰۰GB فضا

۱ دیتابیس MySQL

۵ حساب ایمیل

۱ دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷

تجاری

برای کسب و کارها

ریال۹۹

ماهانه

۱TB فضا

۱۰ دیتابیس MySQL

۵۰ حساب ایمیل

۱۰ دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷

نامحدود

برای متخصصین

ریال۱۹۹

ماهانه

بی نهایت فضا

بی نهایت دیتابیس MySQL

بی نهایت حساب ایمیل

بی نهایت دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷

پایه

برای تازه کارها

ریال۲۹

ماهانه

۱۰۰GB فضا

۱ دیتابیس MySQL

۵ حساب ایمیل

۱ دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷

تجاری

برای کسب و کارها

ریال۹۹

ماهانه

۱TB فضا

۱۰ دیتابیس MySQL

۵۰ حساب ایمیل

۱۰ دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷

نامحدود

برای متخصصین

ریال۱۹۹

ماهانه

بی نهایت فضا

بی نهایت دیتابیس MySQL

بی نهایت حساب ایمیل

بی نهایت دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷